مطالب مرتبط با کلید واژه

مدیران


انواع تصمیم گیری

در مورد تصمیم گیری مدیران چقدر می دانید؟ ..................... دانلود فایل ....................  

تفاوت مدیران و رهبران

به راستی چه تفاوتی میان مدیران و رهبران سازمانی موجود است؟ برای یک ارگان کدام مهم تر هست؟ .................... دانلود فایل ....................  

مشتری مداری ۲

 به نظر شما وقتش رسیده که به دنبال مشتریان واقعی باشیم؟ ........................... دانلود فایل .........................  

وظایف مدیران

آیا خود را یک مدیر می دانید؟ تا چه اندازه با رویکردهای مدیران آشنا هستید؟ ..................... دانلود فایل .....................  

مشتری مداری ۳ (جلسه چهاردهم)

مشتری مداری آغاز یک راه است یا پایان یک مسیر؟   ................................................. دانلود فایل .................................................