مطالب مرتبط با کلید واژه

پیش بینی


پیش بینی آینده (جلسه نهم)

آیا فکر می کنید آینده قابل پیش بینی است؟ ................................................. دانلود فایل .................................................