مدیریت عملکرد ( جلسه هشتم)

.................................................

دانلود 

.................................................

 

کلید واژه ها: علی پوراشراف پوراشراف پور اشراف پور اشرف پوراشرف مدیریت مدیریت ریسک مدیریت عملکرد ali pourashraf pourashraf alipourashraf Dr Ali Pourashraf