مدیریت نوین منابع انسانی (جلسه هفتم)

.................................................

دانلود

.................................................

 

 

 

 

کلید واژه ها: علی پوراشراف پوراشراف پور اشراف پور اشرف پوراشرف مدیریت نوین ali pourashraf pourashraf alipourashraf Dr Ali Pourashraf مدیریت نوین منابع انسانی