مدیریت ریسک در مدیریت پروژه (جلسه ششم)

.................................................

دانلود

.................................................

کلید واژه ها: ali pourashraf علی پوراشراف پوراشراف پور اشراف پور اشرف پوراشرف مدیریت مدیریت ریسک مدیریت پروژه pourashraf alipourashraf Dr Ali Pourashraf project management risk management