کارورزی سازمانی ۱۴۰۱

دانشجویانی که با سازمان آنها موافقت شده است تا چهارشنبه مورخ 21 اردیبهشت ماه مهلت دارند که فرم معرفی نامه خود را تکمیل نمایند.

......................

Students who have agreed with their organization,  They have a deadline until Wednesday, May 11, to complete their application form.

........................

محمد جواد ایزدی 

مهدی رضایی 

وحید خلیل آبادی 

جواد اسلامی 

رضا منصوری 

احمد امامیان 

مجتبی حسنی

 

......................

دانشجو تنها یک بار می تواند از یک سازمان مشخص برای کارورزی خود استفاده نماید و نبایستی سازمان کارورزی 1 با 2 یکی باشد.

 

کلید واژه ها: علی پوراشراف پوراشراف پور اشراف پور اشرف پوراشرف alipourashraf ali pourashraf pourashraf کارورزی