شخصیت و کارآفرینی (جلسه اول)

.................................................

دانلود

.................................................

 

کلید واژه ها: علی پوراشراف کارآفرینی کارآفرینان پوراشراف پوراشرف پور اشراف پور اشرف