مسئله خوب است یا بد (جلسه سیزدهم)

به نظر شما مسئله خوب است یا بد؟ آیا به فکر افتادید برای خود مسئله درست کنید؟

.................................................

دانلود فایل

.................................................