مدیریت نوین منابع انسانی ( جلسه یازدهم)

.................................................

دانلود

.................................................

 

کلید واژه ها: علی پوراشراف پوراشراف پور اشراف پور اشرف ali pourashraf pourashraf نوین مدیریت مدیریت عملکرد مدیریت نوین مدیریت نوین منابع انسانی منابع انسانی