مدیریت عملکرد (جلسه دهم)

.................................................

دانلود

.................................................

 

کلید واژه ها: علی پوراشراف مدیریت وظایف مدیران مدیران هوش مدیریتی پوراشراف پور اشراف پور اشرف