مدیریت نوین منابع انسانی ( جلسه سیزدهم)

.................................................

دانلود

.................................................

 

کلید واژه ها: علی پوراشراف مدیریت مدیران وظایف مدیران مدیریت عملکرد مدیریت زمان هوش مدیریتی پور اشرف پور اشراف پوراشراف