مدیریت عملکرد ( جلسه دوازدهم)

.................................................

دانلود

.................................................

 

کلید واژه ها: علی پوراشراف ali pourashraf هوش مدیریتی مدیریت مدیریت عملکرد پوراشراف پور اشراف پور اشرف