اسامی افرادی که با کارورزی آنها موافقت شده است

اسامی افرادی که با کارورزی آنها موافقت شده است

1. پیمان سامنی

2. علی شاهوزئی

3. کاوس قلی پور

4. مهرداد عابدی

 

لطفا نام سازمان به همراه آدرس دقیق و شماره تماس سازمان موردنظر را به نماینده کارورزی تحویل دهید در غیر اینصورت تایید محل کارورزی شما لغو خواهد شد.

 

تاریخ: 1400.1.20

 

کلید واژه ها: ali pourashraf علی پوراشراف