عدم تعطیلی کلاس ها

دانشجویان گرامی توجه داشته باشند کلاس های آنلاین طبق روز و ساعت مقرر برگزار خواهد شد و تعطیلات دو هفته ای کرونا صرفا جهت کلاس های حضوری است۔

علی پوراشراف