مبانی نظری تحقیق در پایان نامه

منظور از مبانی نظری پایان نامه و پروپوزال، تئوریها، نظریه ها و مدلهای علمی است که پژوهشگر به عنوان سنگ بنای پژوهش خود انتخاب می نماید تا بدین طریق بتواند نتایج پژوهش خود را در راستای آزمون نظریه یا مدل مورد نظر تبیین نماید. در باب انتخاب مبانی نظری پایان نامه و پروپوزال  باید به مراحل زیر توجه نمود:


1-بررسی نظریات و تئوریهای موجود در باب موضوع پژوهش؛

------------------------------


2-  نقد نظریات و تئوریها: در این مرحله پژوهشگر موظف است به نقد تئوریهای موجود در حیطه موضوعی پژوهش بپردازد تا بدین طریق بتواند به شناسایی تئوریهای معتبر و قوی در زمینه موضوع پژوهش دست یابد.

------------------------------


3- مشخص نمودن نوع نظریه مبنایی در پژوهش:
پژوهشگر باید نسبت به مشخص نمودن نظریه استنادی خود در پژوهش از طریق بررسی نظریات و تئوریهای موجود در حیطه موضوع پژوهش خود اقدام نمائید. در این مرحله پژوهشگر می تواند به یکی از طرق زیر نظریه مبنایی خود را نتخاب نماید:
الف: تئوری مادر: در این روش تنها یک تئوری به عنوان بنای نظری پژوهش انتخاب می شود طوری که تئوری مد نظر قادر به نبیین روابط بین متغیر های پژوهش باشد .
ب: چندین تئوری خرد: در این روش پژوهشگر جهت بررسی روابط بین متغیر های پژوهش چندین تئوری خرد که هر یک حداقل قادر به تبیین یکی از روابط بین متغیر ها باشد اقدام می نماید.
ج: تئوری ترکیبی: در این روش پژوهشگر جهت تبیین روابط بین متغیر ها می تواند از ترکیب دو روش فوق یعنی یک تئوری مادر بهمراه چندین تئوری خرد استفاده نماید.

------------------------------


4- بررسی جوانب و رویکردهای موجود در تئوری انتخاب شده :
یک نظریه یا تئوری همواره از جوانب مختلفی مورد بررسی قرار می گیرد طوری که نسبت به بررسی یک مسئله از دیگاه ای مختلف بهره می برد. در این قسمت پژوهشگر باید به تشخیص، بررسی و ارزیابی جوانب یا رویکرد های موجود در نظریه بپردازد.

------------------------------


5- تعیین رویکرد مناسب در تئوری جهت طرح پژوهش: در این مرحله پژوهشگر حیطه موضوعی پژو.هش را محدود به یک رویکرد خاص در باب موضوع پژوهش می نماید.این امر سبب می شود که نتایج پژوهش دقیق تر ، جزیی تر و در نهایت  بر اساس رویکرد مد نظر مورد تحلیل و تسیر مناسب قرار گیرند.

------------------------------


6-بررسی تاریخچه و سیر شکل گیری رویکرد مد نظر. برای این کار بایستی مراحل زیر را انجام داد: 1- تعیین واژگان کلیدی. 2- جستجوی منابع. 3- یافتن منابع. 4- طبقه بندی منابع. 5- گزینش منایع. 6- خلاصه سازی منابع. 7- نقد منابع . 

------------------------------


7- بررسی صاحب نظران مطرح در رویکرد انتخاب شده.
8- تعریف متغیر های پژوهش از دیدگاه صاحب نظران.
9- نقد و ارزیابی تعاریف ارائه شده و مشخص نمودن تعاریف مورد استناد در پژوهش برای متغیر ها.
10- جمع بندی مبانی نظری پژوهش در قالب محتوایی مدون و منسجم.

جهت مشاوره در امور پژوهشی با من تماس بگیرید.