واژگان کلیدی

کلمات کلیدی

کلمات کلیدی در مقاله بسیار مهم می‌باشند. کلمات کلیدی بیان کننده موضوع مقاله هستند که جهت شناساندن و معرفی مقاله به جامعه علمی کاربرد دارند. به این ترتیب دیگر نویسندگان و پژوهشگران با جستجوی عبارات پژوهشی مورد نظر خود در کلمات کلیدی، می‌توانند به مقاله شما دست یابند. به عبارتی معمولاً جستجوی مقالات و پایان‌نامه‌ها از طریق واژه‌های کلیدی آنها صورت می‌گیرد. واژه‌های کلیدی هر پایان‌نامه باید در برگیرنده همه موضوع‌های اساسی باشد که پایان‌نامه درباره آنها بحث می‌کند تا اگر کسی در جستجوی پایان‌نامه‌هایی درباره یکی از آن موضوع‌ها بود، بتواند به پایان‌نامه‌های مورد نظر خود دسترسی پیدا کند. 

 

نمومه یک

نمونه دو

نمونه سه

نمونه چهار

جهت مشاوره در امور پژوهشی با من تماس بگیرید.