۳. نمونه ای از چکیده مقالات پذیرش شده

بررسی رابطه بین مدیریت تعارض و رضایت شغلی در کارکنان بیمارستان های شهر کرمان

چکیده: 

تعارض در هر جایی از سازمان که اصلی ترین دارایی سازمان یعنی نیروی انسانی حضور داشته و نوعی برخورد و پیوستگی بین وظایف مختلف وجود داشته باشد، اتفاق می افتد. در صورت عدم مدیریت می تواند باعث کاهش رضایت شغلی کارکنان سازمان گردد. لذا مدیران باید ضمن آشنایی با این پدیده سبک های مختلف مدیریت آن را نیز بشناسند. این تحقیق به منظور تعیین رابطه بین رضایت شغلی و سبک های مختلف مدیریت تعارض انجام شده است. این تحقیق، یک مطالعه توصیفی-تحلیلی است. که بر روی 322 نفر از کارکنان درمانی بیمارستان های شهر کرمان در سال 1390 انجام شده است. انتخاب بیمارستان ها به صورت خوشه ای و در هر بیمارستان کارکنان به صورت تصادفی انتخاب شده اند. به منظور تجزیه و تحلیل اطلاعات از نرم افزار SPSS واز آزمون های آماری توصیفی و استنباطی، بر اساس اهداف مطالعه استفاده شده است. نتایج نشان داد که بین سبک های رقابت و همکاری در مدیریت تعارض با رضایت شغلی رابطه معنی داری وجود دارد (P<0.05). مدیران باید ضمن شناخت از شیوه های مدیریت تعارض و با توجه به شرایط محیطی و خصوصیات اخلاقی کارکنان، شیوه خاصی را به کار گیرند تا باعث افزایش رضایت شغلی و در نتیجه افزایش بهره وری در مراکزدرمانی تحت مسوولیت خود، گردند.

کلید واژه: تعارض، رضایت شغلی، نیروی انسانی، بیمارستان

 

1-فسمت آبی تاریخچه،

2-قسمت زرد هدف مقاله،

3-قسمت نارنجی روش مورد استفاده،

4-قسمت سبز یافته ها و نتایج،

5-قسمت بنفش نتیجه گیری.

لینک مقاله کامل این متن

جهت مشاوره در امور پژوهشی با من تماس بگیرید.