نمونه هایی از عناوین مقالات علمی مدیریتی

1. تبیین راهکارهای بهبود مستمر حوزه رهبری در مدل تعالی EFQM.

2. نقش مدیریت منابع انسانی در آموزش و بهسازی کارکنان سازمان ها.

3. آموزش نیروی انسانی و کیفیت زندگی کاری دوره های بدو خدمت.

4. نقش سرمایه اجتماعی در توسعه مدیریت دانش سازمانی.

5. نقش عوامل حیاتی موفقیت مدیریت دانش در کسب مزیت رقابتی.

6. بررسی نقش مدیریت دانش بر خلاقیت دبیران در مدارس متوسطه.

7. تعیین نقش استرس شغلی بر رضایت شغلی کارکنان دانشگاه علوم پزشکی  تهران.

8. طراحی الگوی مفهومی توسعه مدیریت جهادی با استفاده از ترکیب روش سیستم های نرم و نگاشت شناختی.

9. ارزیابی مولفه های مدیریت جهادی بر عملکرد سازمانی با رویکرد کارت امتیازی متوازن.

10. بررسی تاثیر بازارگرایی داخلی بر عملکرد شرکت های کوچک و متوسط.

11. چارچوب تفکر استراتژیک با مشخصه های فرهنگ سازمانی.

12. ارایه مدل ترکیبی کنترل استراتژیک در سازمان‌های هلدینگ با رویکرد سازمان‌های یادگیرنده.

13. طراحی مدل بومی برای کنترل استراتژیک دستگاه های فرهنگی کشور.

14.  رابطه مدیریت سود عملکرد جاری و عملکرد آتی با امنیت شغلی مدیرعامل.

15.  تشخیص مدیریت سود با استفاده از تغییرات در گردش دارایی و حاشیه سود.

16.  بررسی الگوهای استراتژی مدیریت دانش و استراتژی دانش در سازمان ها.

17.  بررسی الگوهای استراتژی مدیریت دانش و کاربرد ایمنی مبتنی بر مدیریت استراتژیک در محیط های کار.

جهت مشاوره در امور پژوهشی با من تماس بگیرید.