اجزای کلی یک مقاله

به طور معمول هر مقاله پژوهشی شامل اجزای اصلی زیر است:

عنوان (Tittle)

نام نویسنده یا نویسندگان (authors)

- اطلاعات تماس (Contact Info)

چکیده (Abstract)

واژگان کلیدی (Keywords)

مقدمه (Introduction)

- مبانی نظری تحقیق

- روش تحقیق (Materials and methods)

- یافته های تحقیق

- بحث و نتیجه گیری (Conclusion)

- فهرست منابع (References)

- ضمیمه (Appendix)

- موارد تکمیلی (Supplementary materials)

توجه شود که بعضی از بخش‌های گفته شده مثل قسمت‌های انتهایی(ضمیمه و موارد تکمیلی) لزوما در همه مقالات وجود ندارند و وجود آنها به نوع مقاله و ژورنال مورد نظر بستگی دارد. در بخش های بعدی در مورد قسمت های مهم یک مقاله توضیحاتی داده می شود.

جهت مشاوره در امور پژوهشی با من تماس بگیرید.