مصاحبه با رادیو اقتصاد قسمت اول

مصاحبه با رادیو اقتصاد قسمت اول

کارآفرینی هوشمندانه چیست؟ چه عواملی نیاز می باشد تا بتوانیم از شرایط کارآفرینی هوشمندانه بهره برد؟ 

 

لینک دانلود

 

 

کلید واژه ها: ali pourashraf علی پوراشراف