کارگاه مقاله نویسی
لينک هاي مرتبط با اين بخش
 اجزای کلی یک مقاله
 عنوان مقاله
 هفت نکته طلایی در ارسال یک مقاله
 نمونه هایی از عناوین مقالات علمی مدیریتی
 درج نام نویسندگان
 چکیده
 1. نمونه ای از چکیده مقالات پذیرش شده
 2. نمونه ای از چکیده مقالات پذیرش شده
 3. نمونه ای از چکیده مقالات پذیرش شده
 4. نمونه ای از چکیده مقالات پذیرش شده
 واژگان کلیدی
 مقدمه
 مبانی نظری تحقیق در پایان نامه